Påminnelse om skolinspektionens enkät för vårdnadshavare

Nedanstående information finns på Edwise. Där hittar ni även länken.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig bl.a. till er vårdnadshavare Enkäten kan besvaras t.o.m. 2 mars. Er medverkan är väldigt viktig.

Enkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Instruktioner om hur ni gör hittar ni i länkarna här till höger. Tänk på att det finns en enkät för er med barn i förskoleklass och en för er med barn i grundskolan år 1-9. Enkäten ska besvaras en gång per barn.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera så att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för detta arbete och era synpunkter är viktiga.

Resultaten kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Tack för er medverkan!